İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / ÎMAN VE İSLÂM
Okunma Sayısı: 4005
Yazar: Mehmed Şevket Eygi
HERKESİN BİLMESİ ELZEM OLAN 33 DÜSTÛR

 

33 MADDE

1. İslâmî uyanış, İslâmî kalkınma, İslâmî hürleşme, cihad fi sebilillah kesinlikle Ehl-i Sünnet dairesi ve ölçüleri içinde yapılmalıdır.

2. Ehl-i Sünnetin dört delili vardır: Kur'ân, Sünnet, icmâ-i ümmet ve kıyas-ı fukaha.

3. Akıl, temel ve zarurî âlet ve vasıtadır. Aklı olmayanın dini yoktur.Lâkin akıl kesinlikle din kaynağı değildir.

4. Mezhepsizlik ve fıkhı inkâr, İslâm Şeriatini tehdit eden en büyük ve yıkıcı bid'attir.

5. Ehl-i Sünnete aykırı yeni ictihadlara lüzum yoktur. Her Müslüman, her âlim ve fakih ictihad yapamaz. İctihad kapısı (lüzum ve zaruret yüzünden) kapalıdır. Ehliyet ve liyakati olmayan herkesin ictihad yapması Ümmet içinde kaos ve anarşi çıkmasına, büyük tahribata ve parçalanmaya yol açar.

6. Dört hak mezhep vardır. Bunlar usûlde ittifak halindedir. Ayrıntılarda bazı küçük ve önemsiz farklılıklar vardır, onlar da geniş bir rahmetten ibarettir.

7. Ehl-i Sünnet sahih (Kur'ân'a ve Sünnete uygun doğru) itikada sahiptir.

8. Ehl-i Sünnet'in itikadı Tevhid inancını esas alır. Ehl-i Sünnetin Tevhid inancı ve anlayışı doğrudur.

9. İmamı Eş'arî ve İmamı Mâturidî Ehl-i Sünnetin iki inanç/akaid imamıdır.

10. Tasavvuf ve tarikat İslâm'ın ahlâk, mâneviyat, bâtın boyutudur. Kur'ân'a, Sünnete,Şeriata muvafık olan gerçek tasavvuf ve tarikat haktır.

11. Vehhabîlik bir bid'at hareketidir.

12. Vehhabilik Hilafet-i İslâmiyeye, Osmanlı İslâm devletine isyandır.

13. Hilâfet-i İslâmiye ve devlet-i Osmaniyye yıkıldıktan sonra İslâm dünyası bin parçaya ayrılmış, emperyalist sömürgecilerin eline geçmiş, Müslümanlar perişan olmuştur.

14. Osmanlı devleti, Osmanlı Hilâfeti son zamanında yüzde yüz ideal bir İslâmî sistem olmamakla birlikte Müslümanlara yine de güvenlik, şer'î hürriyet ve inançlarına göre bir hayat sürme imkânını veriyordu.

15. Osmanlı mülkü bir Dârü'l-İslâm'dı.

16. Osmanlı düşmanlığı, Osmanlı'ya kılıç çekmek bir takım Müslümanlara çok pahalıya mal olmuştur.

17. Kur'ân'a, Sünnete, icmâ-i ümmete, fıkha, şeriata, sahih akaide dayanmayan bütün nahda (uyanış) hareketleri yanlıştır, bâtıldır.

18. Osmanlı, bütün zaaflarına rağmen ayakta kalmış olsaydı Filistinliler, Iraklılar ve diğer bilad-ı İslâmiyye Müslümanları bugünkü perişan ve acınacak duruma düşerler miydi?

19. Müslümanın kanı, canı, malı öteki Müslümanlara haramdır. Ehl-i Tevhid, Ehl-i Kıble Müslümanlarını geçersiz ve bâtıl fetvalarla müşrik ve kâfir ilan edecekler sonra onların mallarını ganimet perdesi altında yağmalayacaklar. Böyle Müslümanlık, böyle cihad, böyle ganimet olmaz!..

20.Allah'ı kemâl sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh olarak kabul etmeyen, içinde vahim itikad bozuklukları bulunan hareketler başarıya ulaşmaz.

21. Peygamberin (Salat ve selâm olsun O'na) "Ümmetim benden sonra 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri müstesna bunlar Cehennemliktir" sözü haktır.

22. Müslümanlar, Selef-i Sâlihînden, yani ilk üç asırdan sonra İslâm'ın doğru anlayışını yitirdiler iddiası yanlıştır. Doğru, sahih, Kur'ân'a ve Sünnete uygun İslâm, hiçbir kopukluk olmadan zamanımıza kadar ulaşmıştır. İslâm bozulmamıştır, bir kısım Müslümanlar bozulmuştur.

23. Sahih bir îmandan sonra İslâm'ın ('Amele, aksiyona, ibadete) dair en büyük ve temel emri günde beş vakit namaz kılmaktır. Namazı kaybeden Müslüman kişi ve toplumlar dinini yıkmış olur. Kur'ân kötü bir toplum için "Onlar namazı terk ettiler, şehvetlerine uydular" buyuruyor.

24. Kadın konusunda Kur'ân, Sünnet ve Şeriat ne diyorsa haktır, doğrudur. Feminizm batıl ve sapık bir doktrin ve ideolojidir. İslâm'ı feminizme uydurma çabaları sapıklıktır.

25. İslâm medeniyet dinidir, bedeviyet dini değildir.

26. Selefîlik hareketi Ehl-i Sünnete aykırıdır ve bozuk bir cereyandır.

27. Yakın tarihte Müslümanlar için en büyük cihad önderi ve modeli Şeyh/İmam Şâmildir. O icâzetli bir Şeriat âlimi, icâzetli bir tarîkat şeyhi, meşrû emîrü'l-mü'minîndir.

28. Afganî gibi Masonlardan Müslümanlara önder, rehber, model olmaz. Böyle adamların peşinden gidilmez.

29. Vehhabîlerin ve Selefîlerin Ehl-i Sünnete ters düşen, Ehl-i Sünnet ile uyuşmayan bütün itikadları ve amelleri yanlıştır.

30.İslâm dini ilâhîdir. Binaenaleyh İslâm'da reform, değişiklik, yenilik yapılamaz. Dinde reforma yönelik bütün fikirler, hareketler, teşebbüsler bâtıldır, keen lem yekûndur.

31. Kur'ân ve Sünnetteki kesin hükümlerin, farzların, müekked emir ve yasakların artık bugün geçerli olmadığını iddia etmek ve buna inanmak küfürdür. İslâm ahkâmı Kıyâmet'e kadar yürürlükte kalacaktır.

32. Âlet ilimlerini ve 'âli ilimleri ehliyetli üstadlardan usulüne göre okuyup geçerli icazet almamış kimseler fetva veremez.

33. Ehliyeti, liyâkati, icâzeti olmayan, kesbî ilimlerin yanında Allah vergisi vehbî ilme sahip olmayan kimseler Kur'ân tefsiri ve yorumu yapamaz.


Yazının tamamı için tıklayınız.


Yazar: Mehmed Şevket Eygi
30-08-09
E mail: Mail Adresi Yok
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
HERKESİN BİLMESİ ELZEM OLAN 33 DÜSTÛR
Online Kişi: 27
Bu Gün: 176 || Bu Ay: 5.648 || Toplam Ziyaretçi: 1.780.316 || Toplam Tıklanma: 44.709.589