ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
<<KİTAP LİSTELERİ
MODERN İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TENKİDİ 1- Yaşar Nuri Öztürk
Yazar: Dr. Ebubekir Sifil
KONUSU

İslam ahkâmını, batının kültür değerlerini esas alarak yorumlayan anlayışın, hilâfetin ilgasından sonra hızla yayıldığını söylemek mümkündür. Modernizmi esas alan bazı çevreler; “Kur’an’daki İslâm” adına, kendi batıl inançlarını piyasaya sürmektedirler. İslâm’ın daha birçok hükmünü çeşitli bahanelerle reddeden modersnist İslamcıların (!) bir çoğunun iman iddiaları bir vehimden ibarettir. Hevâlarının ihtiraslarını din haline getiren bu müstekbirlerden bazıları, dalâleti pazarlamakla meşguldürler. Elbette sırat-ı müstakimden, ehl-i sünnet yolundan ayrılan bu zümreye karşı, hakkı dile getirme görevi, başta müttaki alimlere ve onların varislerine düşmektedir. .

BU sayımızda tanıtacağımız kitap, “Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi/1” isimli kitaptır. Kitabın yazarı Ebubekir Sifil kardeşimizdir. Ebubekir Sifil kardeşimiz, modernist yazarlara karşı çok güzel bir mücadele vermektedir.

İslam modernistleri, yahut modernist İslamcılar; İslam’ı mevcut sistemlere payanda yapmak isterler. İslam’ı tersyüz ederek beşeri sistemlerle sentez yapmak isterler. İslam’ın bazı hükümlerinin “çağın gerisinde kaldığını-zaman aşımına uğradığını” iddia ederler. İslam’ın bazı hükümlerini “insan haklarına ters düştüğü” gerekçesiyle, değiştirmeye çalışırlar. İslam’ın bazı hükümlerinin çağdaş sistemlere uyum sağlamadığı bahanesiyle reddederler. İslam’ın bazı hükümlerini “terör-şiddet içerdiği” nedeniyle İslam’dan çıkarmaya çalışırlar. Şer’i delillerin bir kısmını Arab örfü diye reddederler. Şer’i delillerle sabit olan bir çok hükmü ortaçağ kültürü diye reddederler.

İslam’ın daha birçok hükmünü çeşitli saikalarla reddeden modersnist İslamcıların bir çoğunun iman iddiaları bir vehimden ibarettir. Hayatta olanların birçokları ise sapıklık bataklığında debelenmektedirler. Elbette sırat-i müstakimden, ehl-i sünnet yolundan ayrılan bu zümreye karşı, hakkı dile getirme görevi, başta müttaki alimlere ve onların varislerine düşmektedir.

“Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi/1” isimli kitap, şu anda piyasada üç cilt halinde mevcuttur. Ele aldığımız cilt birinci cilttir. Birinci cildin tamamı, Yaşar Nuri Öztürk’ün görüşlerini çürüten yazılara ayrılmıştır.

Şimdi birinci cildin başındaki önsözü verelim. Önsöze geçmeden önce “oryantalizm” kavramı hakkında kısa bir açıklama yapalım.

Oryantalizmin diğer adları; Doğu bilimi, Şarkiyatçılık, Şarkiyat, Doğubilim’dir. ‘Oryantalizm; Müslüman doğu medeniyetinin (din, edebiyat, dil ve kültürü içine alacak şekilde) bütün unsurlarını inceleyerek İslam dünyası hakkında batılıların sistematik bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan, İslam ve Batı medeniyeti arasındaki mücadelede Batı uygarlığı lehine veriler elde etmeye çalışan bir akımdır. Oryantalizmin Arapça karşılığı “İstişrak”tır. İstişrak ile ilgilenen kişilere de Müsteşrik denilir. Yani oryantalizm bir sömürge doktrinidir. Aynı zamanda Batı, Doğu’dan güçlüdür ve ona tahakkümü öngören bir siyasi doktrin geliştirmeyi zorunlu görür. Oryantalizm (istişrak), yaptığı çalışmalarla misyonerlere malzeme hazırlamış, onların İslam ülkelerinde girişecekleri faaliyetlere yardımcı olmuştur.’ Tek cümleyle özetleyecek olursak, “oryantalizm; İslam’a inanmadıkları halde İslam hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan ve elde ettikleri bu bilgilerle İslam’ı yok etmeyi hedefleyen bir akımdır” diyebiliriz. Eskiden müsteşrikler genellikle gayr-i müslim toplumlardan çıkarlardı, maalesef günümüzde Müslüman kabul edilen toplumlardan da müsteşriklerin çıktığına şahit olmaktayız! İşin garib tarafı şu ki; müsteşrikler bazı Müslümanlar tarafından İslam alimi olarak görülmektedir!

Bu yazıyı hazırlarken, bir mülakatta bir modernistin şu beyanına şahit oldum: “Peygamber Efendimiz zamanında saflar önce erkekler, sonra erkek çocuklar sonra da kadınlar şeklinde sıralanmış. Ama, “erkekler kadınların hizasında olsalar?” Mezhep imamları bu konuyu tartışmışlar. Mesela Hanefiler demişler ki, kadın önde olursa ya da erkeğin hizasında olursa erkeklerin namazı bozulur. Ama diğer imamlar bozulmaz demişler. Bozulmaz, niye bozulsun? Kadınlar ve erkekler aynı hizada durabilirler.” Şimdi bu modernist müctehide (!) sorsanız ki siz hangi mezhebe bağlısınız? Müslümanları aldatmak için, cevap olarak “Hanefi mezhebine bağlıyım” der!!!

Şimdi kitabın içindekilere geçebiliriz: “Dördüncü baskıya önsöz, Birinci baskıya önsöz, 1- ÖZTÜRK’ün Hadis İlimlerine Yabancılığı, 2- Kadınlarla Erkeklerin Birlikte Aynı Kaptan Abdest Alması Meselesi, 3-Hz. Peygamber (s.a.v)’in Kur’an Dışında Hüküm Koyma Yetkisi, Kur’an-Sünnet İlişkisi, Hz. Peygamber (s.a.v)’in Aldığı Vahiyler, Kur’an Ayetlerinden İbaret midir? , Muhtemel Bir İtiraz, 4- Hz. Peygamber (s.a.v)’e Aidiyetinde Şüphe Olmayan Hadislerin Miktarı, İmam Ebû Hanîfe ve Hadis, 5- Hadislerin Yazılması Konusunda Hz. Peygamber (s.a.v)’in Tutumu, 6- Hadislerin Yazılması Konusunda Sahabe’nin Tutumu, Hz. Ömer ve Hadis Rivayeti:, 7- Sünnet ve “Mişna” Benzetmesi, 8- Hz. Ömer Çok Hadis Rivayet Eden Bazı Sahabîleri Hapsetmiş midir?, 9- Ka’b el-Ahbâr ve İsrailiyyat, 10- Mezheplerin Mahiyeti, 11- Recm Meselesi -I, 12- Recm Meselesi - II, 13- Mirac Hakkındaki Rivayetler Uydurma mı?, 14- Reenkarnasyon ve İslam Akidesi - I, 15- Reenkarnasyon ve İslam Akidesi - II, 16- Ehl-i Kitab’ın Akıbeti - I, Üç Temel Soru, 17- Ehl-i Kitab’ın Akıbeti - II, 18- ÖZTÜRK Tarafından Tahrif Edilen Ayetler, İlmî Emanet ve ÖZTÜRK’ün Güvenilirliği, 19- İcma Konusu

EKLER
EK-1. Sahabe ve Hadisle Amel, EK-2. Sünnet Etrafındaki Tartışmaların Geçmişi, Sadece Kur’an’la Yetinilebileceği ve Sünnet’e Uymanın Gerekli Olmadığı Görüşü, EK-3. “Sünnet” ve “Hadis” Kelimelerinin Lugat ve Istılah Anlamları, EK-4. “Kur’an’daki İslam”da Zikredilmeyen Bazı Ayetler, BİBLİYOGRAFYA, KARMA İNDEKS

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. “Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi” isimli kitap, bu konuda hazırlanmış çok mükemmel bir kitaptır. Modernizm akımı ve Türkiye temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimizin mutlaka bu kitabı okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm konular en ince detaylarına kadar incelenmiş, karşı tarafın tüm görüşleri çürütülmüştür. Sifil hocamız, bu yazarları “EHL-İ BİD’A” kavramıyla ifade etme yerine, “MODERNİST” kavramıyla ifade etmeyi tercih etmiştir. Ancak “Modernist” kelimesi acaba “Bid’at ehli” kavramının yerini tutar mı? Yaptığı bu hayırlı hizmetlerinden dolayı Ebubekir Sifil kardeşimizden Rabbimiz razı olsun, diyor; daha nice güzel eserlere imza atmasını bekliyoruz.
Allahü Teala (celle celaluhu)’ya emanet olunuz…

Nizameddin Demir, misak.com.tr

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

 

 
DOĞRULUŞ 'un Tavsiye Ettiği Kitaplar
Online Kişi: 16
Bu Gün: 13 || Bu Ay: 6.525 || Toplam Ziyaretçi: 2.215.911 || Toplam Tıklanma: 52.122.212