İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : TASAVVUF / TASAVVUF VE TARÎKATLAR
Okunma Sayısı: 3278
Yazar: Mehmed Şevket Eygi
KENDİNE BİR REHBER ARA

 


Rehber ara

İslâm ile Müslüman özdeş değil. İslâm hak din, Müslüman aklı, kültürü, firâseti derecesinde o dine bağlı kişi.

Yüzde yüz Müslüman, Peygamber efendimizdir. Salât ve selâm olsun O'na.

Peygamber'den sonra İslâm'ı en iyi anlamış dört kişi Hulefâ-i Râşidîn...

Sonra Ashâbın seçkinleri. Ehl-i Beyt-i Nebevî. Aşere-i mübeşşire. Ashâb-ı Bedr... 'Alâ merâtibihim...

Ashâb'tan sonra, Tâbiîn, Tâbiînden sonra Tebe-i Tâbiîn...

Eimme-i müctehidîn...

Her asırda yaşamış gerçek ulemâ, gerçek fukahâ... Gerçek müfessirler, gerçek muhaddisler.

Gerçek tasavvuf ve tarikat büyükleri.

Evliyâullâh.


Sâlihler.

Zamanlarının gavsı olanlar. Aktab, büdelâ, nücebâ, nükebâ, İmâmân ve diğer mâneviyat uluları.

Resûlullâh'ın vârisleri, vekilleri, halîfeleri olan zevât-i kudsiyet-meâb.

İlimleri, kültürleri, firasetleri, birikimleri, ufuk genişlikleri, yeterli olmayan avamm-ı müslimîn; İslâm'ı hakkıyla öğrenmiş, anlamış sâlih ve velî kimselere tâbî olurlarsa doğru yolu bulurlar.

Kılavuzu olmayan yolunu şaşırır, tuzaklara düşer, helâk olur.

Din, sadece kendi kendine rastgele kitap okuyarak hakkıyla öğrenilmez.

Ucu Resûllerin Seyyidi'ne ulaşan bir silsileye sâhip icâzetli üstâd ve hocadan öğrenmek gerekir İslâm'ı.

Bir hocaya muhtaç olduğu halde, hocası olmayanın hocası şeytan olur.

Gerçek âlim, icâzetiyle Peygambere bağlı ve bîatli olduğu için usûlde yanılmaz.

Gerçek icâzetli âlimler, kul olarak hasbelbeşeriyye günahları olsa da, din konusunda âdildirler, İslâm'a ve Ümmet'e hıyânet etmezler.

Cumhûr-i ulemâ dâiresi içinde olan gerçek âlimlere, gerçek fakîhlere, gerçek müfessir ve muhaddislere tâbî olanlar, onların nasîhatlerini tutanlar Kur'ân'a ve Sünnete bağlanmış olurlar.

Gerçek icâzetli şeyhler hidâyet kılavuzudur.

Dikkat buyurunuz... Ulemâ-i su' (kötü ve sahte âlimler) demedim... Gerçek şeyh dedim, müteşeyyih (şeyh taslağı, sahte şeyh) demedim.

Gerçek âlimler ve gerçek şeyhler halkı tashîh-i itikâda, beş vakit namazın dosdoğru kılınmasına, Allah'ın emir ve yasaklarına uyulmasına, Peygamberin buyruklarına itaat edilmesine, Şeriat sınırlarının korunmasına, iyi ve güzel ahlâka çağırır ve yönlendirir.

Gerçek ulemâ ve meşâyih, insanları, nefslerine ve şeyâtîne uymaktan sakındırır.

Müslümanların Kur'ân, Sünnet, Şeriat'ta birleşmelerini mi istiyorsunuz? Öyleyse onları gerçek din âlimlerine ve gerçek şeyhlere itaat etmeye çağırınız.

Kötü ve sahte ulemâdan, kötü ve sahte şeyh taslaklarından uzak durmaları ve tuzaklarına düşmemek için a'zamî dikkat etmeleri hususunda onları uyarınız.

Gerçek âlimler ve şeyhler halktan ücret istemezler, riyâset istemezler. Alkış ve pohpoh istemezler. Onlar ücret husûsunda mahlûkâta değil Hâliq'a yöneliktir.

Velîler Allah dostlarıdır. Derecesi ve rütbesi yüksek olmayanlar, evliyâullâhı sevsinler, onların öğütlerini dinlesinler, emirlerini yerine getirsinler.

Evliyâullâh Allah'ın erleridir, Resûlullâh'ın neferleridir.

Onlar Tevhid dininin bayraktarlarıdır.

Onlara dil uzatanlar şakîdir, nasipsizdir.

Yolculuk çetin, yol çok tehlikeli, tuzaklar ve canavarlarla dolu, geceler zifiri karanlık, girdaplar fırtınalar, yağmur dolusu sis, pusular pusular pusular... Nefsler sarhoş... Zavallı yolcu, sen bu bâdireleri rehbersiz atlatamazsın. Sen kendi güdük aklınla menzil-i maksûda ulaşamazsın.

Benden isim ve adres sorma... Sadece birkaç ölçü vereceğim.

1. Para istiyorsa kaç.

2. Ben ben ben diyorsa kaç.

3. Şeriata uymuyorsa kaç.

4. Kendisini uçuranları engellemiyorsa kaç.

5. Onda vahim bid'atler varsa bucak bucak kaç.

Gerçeğini ara, sâhicisini ara...

Rehber, ihlâslı ve takvâlı olur.

Rehber, doğru olur.

Rehber, âlim ve âriftir.


Rehber, Peygamberin vârisidir.Yazının tamamı için tıklayınız.

 

NOT: Vurgular bize âittir. (Doğruluş)

Yazar: Mehmed Şevket Eygi
24-08-09
E mail: Mail Adresi Yok
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
KENDİNE BİR REHBER ARA
Online Kişi: 28
Bu Gün: 111 || Bu Ay: 6.415 || Toplam Ziyaretçi: 1.782.756 || Toplam Tıklanma: 44.760.900