İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / KADIN VE ÂİLE
Okunma Sayısı: 1954
Yazar: Kerime Yıldız
NE OLDU BİZE?

NE OLDU BİZE?Edep ya hû!

Ha­be­ri gö­rün­ce, Ab­dur­ra­him Ka­ra­ko­ç’­un di­ze­le­ri ak­lı­ma düş­tü.

Yâr de­yin­ce ka­lem el­den dü­şü­yor
Göz­le­rim gör­mü­yor ak­lım şa­şı­yor

Yâ­ri ak­lı­na ge­lin­ce bu hâ­le ge­len adam, onu ka­la­ba­lı­ğın için­de ana­bi­lir mi? Adı­nı söy­le­ye­bi­lir mi? Müm­kün de­ğil.  

Ak Par­ti Bo­lu Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı se­çi­len Ta­ha Fur­kan Sön­me­zel, Bey­za Kı­lı­ç’­ı sah­ne­ye ça­ğı­ra­rak her­ke­sin önün­de ev­len­me tek­lif et­miş. Ha­nım kız “E­ve­t” de­yin­ce bü­yük mut­lu­luk ya­şa­mış.

Son za­man­lar­da böy­le ha­ber­ler ço­ğal­ma­ya baş­la­dı. Bir er­ke­ğin sev­di­ği kı­za ten­hâ­da ev­len­me tek­lif et­me­si­nin bir an­la­mı kal­ma­dı ar­tık. Şöy­le her­ke­sin im­re­ne­ce­ği, kıs­ka­na­ca­ğı, gün­ler­ce ko­nu­şa­ca­ğı bir şe­kil­de olur­sa “ö­ze­l” sı­nı­fı­na gi­ri­yor. Ne ka­dar ga­rip de­ğil mi? En özel olan, ge­nel­leş­tik­çe özel­le­şi­yor; an­lam ka­za­nı­yor.

“Aş­kım, aş­kı­m” di­ye di­ye aş­kı aya­ğa dü­şü­ren ye­ni ne­sil­le­rin, Ka­ra­ko­ç’­un di­ze­le­ri­ni an­la­ya­bil­me­si müm­kün de­ğil. Aşk­la­rı­nı ne ka­dar teş­hir eder­ler­se o ka­dar bü­yük ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­lar. Oy­sa aşk, giz­li kal­dı­ğı öl­çü­de bü­yük­tür. Şim­di­ki ne­sil, her­ şe­yi fa­ce­bo­ok kı­va­mın­da ya­şı­yor. Or­ta­da ol­ma­ya­nın an­la­mı yok.

Ley­la­’ya “Se­nin aş­kın mı da­ha bü­yük Mec­nû­n’un­ki mi?" di­ye sor­muş­lar. “Be­nim­ki­“ de­miş. Se­be­bi­ni de şöy­le açık­la­mış:

“Dağ­la­ra taş­la­ra be­nim adı­mı söy­le­di. Be­ni her­kes bil­di. Ben­se kim­se­ye söy­le­ye­me­dim. İçim­de tut­tum.”

Mec­nûn, aş­kın­dan ak­lı­nı âzad et­ti­ği için böy­le yap­tı. Onun öz­rü var. De­mek­ki ak­lı ba­şın­da olan adam sev­di­ği­ni di­le ver­mez.

Aş­kın zir­ve hâ­li için söy­le­nen bir söz var­dır. Za­yıf bir ha­dis ol­du­ğu da söy­le­nir. Bir in­san bir in­sa­na âşık olup giz­li tu­tar, if­fe­ti­ni ko­rur­sa ve bu aşk üze­re ölür­se şe­hid olur. Bu­na ör­nek var mı­dır bil­mi­yo­ruz. Çün­kü bi­lir­sek bu şe­hid ta­nı­mı­na gir­mez. Dü­şün­se­ni­ze bir in­san âşık ola­cak; ya­nıp tu­tu­şa­cak; tek dert or­ta­ğı, sır­da­şı Rab­bi ola­cak. Öy­le bir gö­nül dü­şü­nün ki ken­di sır­rı­na dar gel­mi­yor.

Zir­ve­den aşa­ğı­sı, sır­rı­na gön­lü dar ge­len­ler. Ta­ba­na doğ­ru in­dik­çe, ne sır ka­lı­yor ne gö­nül.

Eşi­nin ken­di­si­ne hiç çi­çek al­ma­dı­ğın­dan şi­kâ­yet eden bir ha­nım an­lat­mış­tı. Ni­hâ­yet, ev­li­lik­le­ri­nin yir­min­ci yı­lın­da bu du­ru­mu di­le ge­tir­miş. Adam­ca­ğız da yıl­la­rı te­lâ­fi et­mek adı­na, ev­li­lik yıl­dö­nüm­le­rin­de gü­zel bir çi­çek yap­tı­rıp eşi­nin iş­ye­ri­ne gön­der­miş. Çev­re­sin­de­ki ha­nım­la­ra böy­le ya­pı­lın­ca na­sıl ha­va­la­ra uç­tuk­la­rı­nı gö­rü­yor­muş çün­kü. Ka­dın­ca­ğız, “Si­ze bir çi­çek gel­di.” di­ye da­nış­ma­dan çağ­rıl­mış. “Çi­çe­ğin eşim­den gel­di­ği­ni gö­rün­ce utan­cım­dan ye­rin di­bi­ne geç­tim. Ma­sa­nın al­tı­na koy­dur­dum. Be­nim ev­li­lik yıl­dö­nü­müm­den ki­me ne?” de­miş­ti. Bi­lâ­ha­re, te­şek­kür bek­le­yen eşi­ne de “Be­ni re­zil et­tin. Evi­mi­zin su­yu mu çık­tı?” di­ye dö­şen­miş.

Bi­zim ne­sil böy­ley­di. Sır­la­rı­mız gön­lü­mü­ze dar gel­se de sı­nır­la­rı­mız var­dı.

Ge­çen se­ne, “Pat­ron Mut­lu Son İs­ti­yo­r” adın­da yer­li bir film sey­ret­miş­tim. İki genç bir­bi­ri­ni se­vi­yor. De­li­kan­lı ev­len­me tek­lif et­ti­ğin­de, kız kâ­bul ede­cek. Her­han­gi bir en­gel yok. Fa­kat, de­li­kan­lı, ev­len­me tek­li­fi­ni ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da yap­tı. Bü­tün Tür­ki­ye, onun ne ka­dar bü­yük bir âşık ol­du­ğu­nu öğ­ren­di. Kız­ca­ğız don­du kal­dı. Sev­di­ği ada­mın aşk­la­rı­nı sö­mür­me­si, rek­lam ola­rak kul­lan­ma­sı ho­şu­na git­me­di.

Bi­ze ne olu­yor böy­le? Öte­ki ma­hal­le­ye kar­şı bu ka­dar mı komp­leks­li­yiz de tak­lit et­me­le­re doy­mu­yo­ruz. Ye­ri ge­lin­ce, “Os­man­lı to­run­la­rı­yız.” di­ye ka­sım ka­sım ka­sı­lı­yo­ruz. Os­man­lı edep üze­re ya­şar­dı.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Kerime Yıldız
10-02-15
E mail: gazetevahdet.com
 
 
Yorumlar: 1
Uğurlu
'Bayan'ın ' HANIM' OLABİLMESİ için gerekir İffet
Tarih : 12-02-15

Salındı bahçeye girdi/ Çiçekler selâma durdu/Mor menekşe boynun eğdi/ Gül kızardı hicâbından. Hicâp buhar oldu, iffet arazi...Mi?...

 
NE OLDU BİZE?
Online Kişi: 33
Bu Gün: 176 || Bu Ay: 5.648 || Toplam Ziyaretçi: 1.780.316 || Toplam Tıklanma: 44.709.571