AYASOFYA ARTIK CAMİ

Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun!

 

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : İKTİBAS / Muhtelif Mevzûlar, Yazarlar, Yazılar
Okunma Sayısı: 253
Yazar: Ahmet Doğan İlbey
KİME ATA DENİR, ATALARIMIZ KİMLERDİR?

KİME ATA DENİR, ATALARIMIZ KİMLERDİR?Bir insanın, milletine mensubiyet şuurunu öğrenmek için “ataların kimlerdir?” diye sorunuz. Eğer ısrarla “Kemalist önderleri” ata sayıyorsa, İslâm öncesi Türkî şahsiyetlerden ata sıralıyorsa o kişinin Müslüman Türk milletine aidiyeti zayıftır. Bir insanın aynası tercih ettiği atalarıdır. Kendini onlarda görür. “Atalarım dediği” şahsiyetler insanın zihniyetini ele verir.

Müslüman Türkler menkıbevî şahsiyetlere, dervişlere, âlimlere, ululara ve cemiyet içinde itibar sahibi büyüklere ata unvanı verirler. Korkut Ata, Zengi Ata, Sâhib Ata, Mansur Ata gibi... Atanın bir mânası da ceddir. Çoğul ifadesi ecdat. 12. yüzyıla doğru Türk mutasavvıflarınca terbiye eden, edep öğreten, yol gösteren şeyh, pîr ve halife mânasında da kullanılmıştır. Atanın târif ve ölçüleri İslâmî değerleri temsil ve gaye noktasında aranır. Ecdadın vasıflarını, Müslümanlığın bütün hususiyetlerini şahsında toplamış ve İslâm'ı yayıp ilerletmiş olanlarda aramak lâzım.

Ölçü şudur: İ'lâ-yı Kelimetullah üzere hareket eden, Hz. Peygamberimizin sünnetini esas alan ve gaye edinen devlet adamları, velî ve âlimler, fikrî ve edebî şahsiyetler, hülâsa ifadeyle Müslüman millete mal'olmuş büyükler ata ölçülerini haizdir.

İslâm'ı yüceltmiş olanlar atamızdır ancak

Ata, Müslüman medeniyetimize, irfanımıza, kimliğimize yön veren, bu mânada eserler bırakan insanlardır. “Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer” diyen Mehmed Âkif din-i İslâm'ı yüceltmiş atalarımızı târif ediyor. “Kökü mâzide olan âti” vasıflarını taşıyan büyüklerimize yürekten ecdat dememiz boşuna değildir. “Ecdadın ruhlarının gökten indiğini” söyleyen mütefekkirlerimiz kimleri işâret ediyordu? Kimlerin ruhları göklere, yani Allah'ın hakikatlerine bağlıysa onlar ecdadımızdır. Cumhuriyetin kurucuları arasında ruhları göklere ermiş ecdat denilebilecek şahsiyet yoktur. Bunun içindir ki Kemalist cumhuriyetin kurucularını ecdat sayamayız.

Şanlı ecdat derken kimler aklımıza gelir? Müslüman millete zulmetmiş cumhuriyetin despot şeflerinin akla gelmesi mümkün müdür? Ecdadın izleri câmilerde, türbelerde görülür. Onun içindir ki, “ecdat yâdigarı” sözünün anlamı İslâmî köklere dayanır. Ankara'daki Anıtmezar ecdadın ruhunu yansıtmadığı için orası bir ecdat yâdigarı sayılmaz. Ecdat mezarlarından mânevî ilham alınır ve dua edilir. Cetlerimizin ruhunu hangi mekânlar veriyorsa, orada yatanlar atalarımızdır. “Cumhuriyet önderlerinin” mezarları mânevî duygu vermediği, Müslüman varoluşumuzu çağrıştırmadığı ve Müslümanca dualar yapılamadığı için orada yatanları ecdat olarak gönlümüze alamayız.

Yahya Kemal, Süleymaniye Câmii için “Ulu mabet seni ancak bu sabah anlıyorum / Senelerden beri rüyada görüp özlediğim / Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim” derken Müslüman kimliği yaşatan eser ve ecdattan bahsediyor. Ecdadın mezarları da, yaptırdıkları câmiler de ecdat ruhunu yansıttığı için aynı zamanda kudsî yâdigardır. Atalarımız, İslâm ahlâk ve faziletini, din ü milletin dünya görüşünü taşıyan ve eserler bırakanlardır. Ecdat yâdigarlarını yok eden Kemalizm'in “şefleri” atalarımız olabilir mi?

Kemalizm'in kurucusu atamız olamaz

Bu ölçülere göre, Kemalizm'in kurucusu atamız olamaz. “Kemalist önderler” İslâm'a ve millete mugayir vasıf ve amellere sahip oldukları için ecdat olma hakkını haiz değildir. Cumhuriyeti Batılı modernleşme ideolojisi olarak ilân eden “Kemalist önderler” İslâm'ın bin yıllık yaşayagelen medeniyetini redd-i miras ettikleri için ecdat vasfını kazanamamışlardır. Cumhuriyet döneminde atamız olabilecek ölçülere sahip insan gayet azdır. Altı Ok'çu cumhuriyetçiler “ebedî şef” ve “millî şef” gibi yücelttikleri “önderleri” cebren ve ideolojik olarak “ata” ilân etseler de millet vicdanında “ata” olmaları gayr-ı kabildir, yâni imkânsızdır.

İnönü ata vasfını haiz değil, Fahrettin Paşa atamızdır

Bu bakımdandır ki, “Büyük Önder”le birlikte İsmet İnönü gibi lâ-dinî cumhuriyet erkânı atalarımız olamazlar. “Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz / Can verir, cânânı veremez Türkler / Ebedi hadim'ül haremeyniniz / Ölsek de Ravza'nı rûhumuz bekler…” şiirini yazan mülazım İdris Salih ve Mekke ve Medine'nin müdafîi Fahrettin Paşa (Türkkan) kalben ve fikren atamızdır. Kazım Karabekir Paşa İslâm'a ve millete yakın durduğu ve Kemalizm'e karşı çıktığı için ata vasfına sahiptir.

Mehmed Âkif atamızdır, Tevfik Fikret atamız olamaz

“Milletim nev-i beşerdir vatanım ruy-i zemin” diyen Tevfik Fikret yabancılaşmış bir ruhu taşıdığı için atamız olamaz. “Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl” diyen Mehmed Âkif has bir edebî ve fikrî atamızdır.

“24 saatte 24 saat Lenin / 24 saat Marks /24 saat Engels” diyen ve cenazesi Kremlin protokolü ve Ortodoks töreniyle kaldırılan Nazım Hikmet, Türk gençliğinin edebî ve fikrî atası olamaz. “Müjdecim, kurtarıcım, Efendim, Peygamberim / Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim” diyen ve “Türk Müslüman olmuşsa Türk'tür” ölçüsünü koyan üstad Necip Fazıl edebî ve fikrî atalarımızdandır.

Hz. Peygamber Efendimiz'in dinî sulbünü devam ettiren Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali “Hakk'a tapan milletin” ecdad-ı âlisidir. İmam-ı Gazâlî ilimdeki büyük atamızdan biridir. Yunus Emre, Hz. Mevlâna, Hacı Bayram-ı Velî ve benzeri şahsiyetler ecdadımızın has nümuneleridir. Müslüman milletin damar damar öncüleri olan Bediüzzaman Said-i Nursi, İskilipli Âtıf Hoca, Şeyh Esat, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi, Mehmet Zahit Kotku pîr ü pak ecdadımızdır.

Atilla ve Cengiz Han atamız sayılmaz

İslâm'la tanışamayan, fakat seciye ve dirlik sahibi olabilmiş tarihî şahsiyetleri soy itibariyle köklerimizin temsilcileri sayarız. Fakat İslâm öncesi Türkî şahsiyetler İslâmî inanç sulbünü sürdürmedikleri için din-i İslâm üzere ecdadımız ölçüsüne dâhil değildir. Atilla ve Cengiz Han, Müslüman olmadıkları ve İ'lâ-yı Kelimetullah üzere fütuhata çıkmadıkları için atamız sayılmaz. Lisanımızı ve ananelerimizi Müslümanca yayan ve inşa eden Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hâcib atalarımızdır.

Tâğutî ve bâtıl ata arayanlar

Atasını yanlış ve bâtıl yerde arayanlar da var. Meselâ, çok zaman önce bir Atatürkçü yazar “Hititler Türk atalarımız arasında sayılır” demişti.

Beş bin yıl önce yaşadığı iddia edilen pagan “Mu Türkleri”ni ata kabul eden bâtıl Türkçülerin ataları tâgutîdir.

“Kemalist önder” Osmanlı asırlarımızın inşacıları olan Osman Gâzi, Fatih ve Yavuz gibi hükümdarları ve Türkleri Müslümanca millet yapan velîleri, dinî ve edebî şahsiyetleri ata kabul etmeyip, pozitivizmin kurucusu A. Comte'u, imparator Napolyon'u, lâdinî düşünür J. J. Russo'yu, materyalizmin kurucusu Büncher gibi Batı'nın tanrısız filozoflarını ata kabul etmiştir.

Sözün özü: İnsan hangi zihniyeti ve kimi murat ederse atası odur.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Ahmet Doğan İlbey
10-01-20
E mail: yenisoz.com.tr
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
KİME ATA DENİR, ATALARIMIZ KİMLERDİR?
Online Kişi: 23
Bu Gün: 26 || Bu Ay: 2.092 || Toplam Ziyaretçi: 1.619.422 || Toplam Tıklanma: 41.119.294