İSTANBUL'A BİR MÜHÜR DAHA: TAKSİM CAMİİ

Allah emeği geçenlerden râzı olsun.

ÂYET-İ KERÎME
Ey Peygamber! Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hrıstiyanlar da senden asla hoşnut olmayacaklardır.
Bakara, 120.
HADÎS-İ ŞERİF
Dünya tatlı ve caziptir. Allah sizi dünyada egemen kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının.
Müslim, Rikak, 99.
SÖZÜN ÖZÜ
Bir düşünce için ölümü göze almak, kendini feda ediş değil; hayatı anlamlandırmaktır.
İsmet Özel
Son Dakika!
Kategori : / TEFEKKÜR
Okunma Sayısı: 1731
Yazar: Ebubekir Sifil
FRANSA'DAKİ OLAY ÜZERİNE

FRANSA'DAKİ OLAY ÜZERİNEBu ilk de­ğil; son da ol­ma­ya­cak. Ar­tık her­kes bi­li­yor ki bun­lar spon­tan ge­li­şen olay­lar de­ğil. Kü­re­sel et­ki­ler oluş­tu­ra­cak bir ey­lem plan­lı­yor­sa­nız, muh­te­mel so­nuç­la­rı­nı ön­gö­re­rek adım at­mış ol­ma­lı­sı­nız. San­ma­yın ki ma­hut der­gi­de çı­kan ka­ri­ka­tür, der­gi­de ça­lı­şan her­han­gi bir çi­ze­rin, ta­ma­men ken­di ini­si­ya­ti­fi ile ma­sa ba­şı­na otu­rup ak­lı­na ge­le­ni res­me­di­ver­me­sin­den iba­ret an­lık bir ka­ra­rın ne­ti­ce­si. Özel­lik­le de da­ha ön­ce­ki ben­zer­le­ri­nin yol aç­tı­ğı so­nuç­lar or­ta­day­ke­n… İs­lam Dün­ya­sı üze­rin­de kü­re­sel et­ki­ler oluş­tu­ra­cak plan­la­rı olan­lar, Müs­lü­man­la­rın "keşf edil­miş za­yıf nok­ta­la­rı"nı de­ğer­len­di­re­rek ham­le­ler ya­pı­yor. Mu­kad­des­le­ri­ne sal­dır, kış­kırt, alay et, aşa­ğı­la; son­ra da bi­ri­le­ri öf­ke­le­ri­ni tu­ta­ma­yıp mu­ka­be­le et­ti­ğin­de dün­ya­yı aya­ğa kal­dır! Bu­nun adı en ha­fi­fin­den "al­çak­lık"tır!..

Me­se­le­yi bir­kaç fark­lı veç­he­den şöy­le de­ğer­len­di­re­bi­li­riz:

1. Ba­tı(lı­lar) açı­sın­dan: Son bir­kaç asır­da dün­ya­nın al­tı­nı üs­tü­ne ge­ti­ren, sö­mü­rü ve iş­ga­lin her tü­rü­nü acı­ma­sız­ca ve ah­lak­sız­ca ser­gi­le­me­yi ken­di­ne hak bi­len Ba­tı, yer­yü­zün­de -doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­ra­k- mağ­dur ve maz­lum du­ru­mu­na dü­şür­dük­le­rin­den en sert kar­şı­lık­lar gör­me­yi hak et­miş du­rum­da. Adı­na "kal­kın­ma/iler­le­me" de­dik­le­ri bu nok­ta­yı, kü­re­sel çap­ta acı­ma­sız­ca uy­gu­la­dık­la­rı sö­mü­rü ve kö­le­leş­tir­me po­li­ti­ka­la­rı­na borç­lu­lar. Ba­tı, dün­ya­nın ge­ri ka­lan kıs­mı­na, özel­lik­le de Müs­lü­man­la­ra bü­yük özür­ler borç­lu. "Öte­ki dün­ya"da al­tı­na im­za at­tık­la­rı bin­bir zu­lüm ya­nın­da, ge­rek ül­ke­le­rin­de azın­lık du­ru­mun­da bu­lu­nan Müs­lü­man­la­ra kar­şı ser­gi­le­dik­le­ri iki­yüz­lü po­li­ti­ka­lar, ge­rek­se Ba­tı dı­şı coğ­raf­ya­lar­da -Fi­lis­tin'de, Myan­mar'da Irak'ta, Su­ri­ye'de­…- ser­gi­le­nen zu­lüm­le­ri tas­dik ve teş­vik et­me­le­ri, maz­lu­mun ahı­nın he­de­fi ol­mak­tan kur­tu­la­ma­ya­cak­la­rı­nın ifa­de­si­dir. Kı­sa­ca­sı Ba­tı rüz­gâr ek­miş­tir/ek­mek­te­dir, fır­tı­na bi­çe­cek­tir/biç­mek­te­dir.

2. İs­lam Ül­ke­le­ri açı­sın­dan: Üm­me­tin en­se­sin­de bo­za pi­şi­ren des­pot yö­ne­tim­ler, ken­di halk­la­rı­na kar­şı Ba­tı­lı­la­rın zul­mü­nü arat­ma­ya­cak gad­dar­lık­lar ser­gi­le­di­ler. Ba­tı­lı efen­di­le­ri­nin her em­ri­ne te­men­na eden "kö­le hü­küm­dar­lar", Üm­met'i ken­di va­tan­la­rın­da ne­fes ala­maz du­ru­ma ge­tir­di. Kay­nak­lar şah­sî ve ai­le­vî ik­bal­ler uğ­ru­na ala­bil­di­ği­ne key­fî bi­çim­de is­raf edi­lir­ken, Üm­met'in as­lî de­ğer­le­ri­ne sa­vaş­lar açıl­dı, kı­yım­lar ya­pıl­dı. Bu­nun so­nu­cu ola­rak mil­yon­lar­ca in­san, ça­re­yi "öz­gür­lük­ler di­ya­rı­na" göç et­mek­te bul­du (ki, ben bu­nu "Üm­met'in düş­tü­ğü en bü­yük han­di­kap" ola­rak gör­düm hep). Ba­tı'ya gi­den­le­ri "kaç­kın­lar, işe ya­ra­maz­lar, baş be­la­la­rı" ola­rak gö­ren İs­lam ül­ke­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri, o in­san­la­rın ora­lar­da ne yap­tı­ğıy­la, ne­re sü­rük­len­di­ğiy­le hiç mi hiç il­gi­len­me­di. Av­ru­pa'ya, Ame­ri­ka'ya gi­den bir avuç Er­me­ni ora­lar­da güç­lü lo­bi­ler oluş­tu­rup ken­di da­va­la­rı uğ­ru­na mü­ca­de­le­ler ve­rir­ken, bi­zim­ki­ler ora­lar­da ya­şa­yan in­san­la­ra "cüz­zam­lı" mu­ame­le­si ya­pa­rak bin­bir güç­lük çı­kart­ma­yı "va­zi­fe" bil­di­ler. İti­raf ede­lim, son çey­rek asır ön­ce­sin­de Tür­ki­ye ola­rak bi­zim du­ru­mu­muz da fark­lı de­ğil­di.

3. Ey­lem­ci­ler açı­sın­dan: Üm­met, 1400 yıl için­de oluş­muş kim­lik bi­lin­ci ve ai­di­yet un­sur­la­rı nok­ta­sın­da son bir-iki asır­dır önem­li sav­rul­ma­lar ya­şı­yor. An iti­ba­riy­le yer­yü­zün­de­ki Müs­lü­man genç nü­fu­sun ha­tı­rı sa­yı­lır bir ke­si­mi "redd-i mi­ras" mo­dun­da. Ya­şa­nan, bir "kim­lik kri­zi"dir as­lın­da ve bun­da he­pi­miz şu ve­ya bu oran­da so­rum­lu­luk sa­hi­bi­yiz. Bu­gün İs­lam Dün­ya­sı'nın dört bir ya­nın­dan ve Ba­tı'dan göç ede­rek IŞİD'e ka­tı­lan genç­ler "Al­lah yo­lun­da ci­had" dü­şün­ce­siy­le ya­pı­yor­lar bu­nu. Tıp­kı Hi­caz böl­ge­si­ni Os­man­lı'dan ko­pa­ran Veh­ha­bî ide­olo­ji­si­nin ku­ru­cu­la­rı gi­bi­… El­bet­te on­la­rı Fran­sa'da­ki­ne ben­zer ey­lem­le­re kod­la­yan­lar ka­dar ken­di­le­ri de so­rum­lu­luk sa­hi­bi. Ey­le­min üs­tün­den 1 haf­ta geç­me­den Müs­lü­man­la­ra ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rın sa­yı­sı 15-20'yi bul­du. Or­ta­mın gi­de­rek da­ha da ge­ril­me­si iş­ten de­ğil. Bu sar­ma­lın so­nu ne­re­ye va­ra­cak? Bu genç­le­rin her şey­den ön­ce ken­di­le­ri­ne şu so­ru­yu sor­ma­la­rı ge­re­kir: Ma­dem bu ka­dar yük­sek bir has­sa­si­ye­te sa­hip­ler, Fren­gis­tan'da ya­şa­ma­yı iç­le­ri­ne na­sıl sin­di­ri­yor­lar? Ora­da için­de ya­şa­dık­la­rı top­lu­mun ha­yat tar­zı, bel­li pe­ri­yot­lar­la -e­zan se­si ye­ri­ne­ -ku­lak­la­rı­na do­lan çan se­si, so­kak, med­ya­… on­la­rı ra­hat­sız et­mi­yor. İs­lam'ın mu­kad­des­le­ri­ne -son olay­da­ki gi­bi­- spe­si­fik sal­dı­rı­lar ol­ma­dı­ğı sü­re­ce gay­ri­müs­lim bir top­lu­mun "azın­lık" du­ru­mun­da­ki un­su­ru ola­rak ya­şa­mak­ta bir be­is gör­mü­yor­lar! Oy­sa ay­rı­ca de­lil­len­di­ril­me­ye ih­ti­yaç duy­ma­ya­cak ka­dar açık bir ha­ki­kat ki Ba­tı'da -so­kak­ta­ki in­san­la­rın bir kıs­mı ba­kı­mın­dan ol­ma­sa bi­le­- yö­ne­ti­ci­ler ba­kı­mın­dan İs­lam, Ba­tı'yı var eden de­ğer­ler­le as­la bağ­daş­tı­rı­la­ma­ya­cak bir din! Ba­tı si­zi is­te­mi­yor, siz Ba­tı'yı is­te­mi­yor­su­nuz? Öy­ley­se bu "zo­ra­ki iz­di­va­cı" sür­dür­me ıs­ra­rı ne­den? Ken­di öz va­tan­la­rın­dan ay­rıl­ma­mak­ta ıs­rar edip her tür­lü olum­suz­lu­ğa di­re­nen in­san­la­rın ak­lı mı on­la­rın­kin­den az, yok­sa onu­ru mu?..

Çok so­rul­du­ğu için Pa­zar­te­si gü­nü me­se­le­nin fık­hî yö­nü­ne de­ğin­mek is­ti­yo­rum na­sip olur­sa.

Yazının kaynağına ulaşmak için tıklayınız.

Yazar: Ebubekir Sifil
14-01-15
E mail: gazetevahdet.com
 
 
Yorumlar: 0
Bu yazı için henüz yorum yapılmamıştır.
FRANSA'DAKİ OLAY ÜZERİNE
Online Kişi: 13
Bu Gün: 23 || Bu Ay: 5.328 || Toplam Ziyaretçi: 1.815.548 || Toplam Tıklanma: 45.353.112